รู้จักคุณครูสมศรี > ประสบการณ์พิเศษ | ประวัติของโรงเรียนฯ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี"
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่ให้มากกว่าวิชาภาษาอังกฤษ
 
- ในขณะที่เป็นนักศึกษา คุณครูได้ติวพิเศษให้กับน้องๆ ที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- หลังจากจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2528 คุณครูได้เริ่มทำงานที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
และเป็นหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 - ในระหว่างที่ทำงานที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล คุณครูก็ได้เปิดติวให้กับนักเรียนเพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย
โดยใช้บริเวณบ้านเป็นสถานที่ในการสอน ด้วยความรักและความใส่ใจต่อเด็กนักเรียน จึงทำให้คุณครูสมศรีมีจำนวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้บ้านที่ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กๆ อีกต่อไป
 - ปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสอน "ภาษาอังกฤษ"
สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะรั้น ได้ใช้อาคาร เลขที่ 545-549 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 เป็นที่สอนด้วยความรักในการสอนภาษาอังกฤษ และความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน
อย่างแท้จริง จึงได้มีนักเรียนมาเรียนมากขึ้นในทุก ๆ วัน
 
     
 
- ปี พ.ศ. 2545 ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ "ภาษาอังกฤษ"
อย่างแท้จริงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษ ไปใช้ได้ทั้งชีวิตและต้องการชี้ให้เห็นว่าภาษาอังกฤษที่ ใช้ในการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยเป็น เพียงขั้นตอนหนึ่งของ ชีวิตเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญ และความมุ่งเน้นสูงสุดของ คุณครูสมศรี คือ
"เรียนแล้วต้องรู้จริง" "เรียนแล้วต้อง ใช้ได้ทั้งชีวิต" ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณครูสมศรีจึงได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"คุณครูสมศรี" ขึ้นที่อาคารเลขที่ 1102/1 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  
- ปี พ.ศ. 2548 จำนวนนักเรียนและความต้องการเรียนของตัวนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้นจึงได้จัดให้มีการขยายโรงเรียนเพิ่มขึ้น
อีกหลายสาขา เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นที่เก่า หรือที่ใหม่ขอให้จงเชื่อมั่นว่า โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี"
จะยังคงยึดมั่นในปณิธานเดิมคือ สอนภาษาอังกฤษ สอดแทรกคุณธรรม ชักนำจิตใจให้รักและกตัญญุตาต่อบิดรมารดานั่นเอง
ทางโรงเรียนฯ พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปทุกๆ ปี เพื่อน้องๆ ทุกคนนะคะ และขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแลบุตรหลานของท่าน ขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ
                
"คุณครูสมศรี"  ครูไทย... ที่เข้าใจหัวใจเด็กไทย
 
สำนักงานใหญ่ ศรีย่าน 0-2669-1401-2 , 0-2669-5538-9 ร่วมจิตต์ 0-2667-4315-6 บางกะปิ 0-2370-2787-9 พญาไท 0-2642-4523-5
วงเวียนใหญ่ 02-8614504-6 หาดใหญ่ 074-238450 , 074-238529-30 พิษณุโลก 055-259967 ขอนแก่น 043-271576-8 นครสวรรค์ 056-214323-5